Privacy Statement

Arivic BV B.V. (hierna: “Arivic BV”) zorgt te allen tijde voor de waarborging van de privacyrechten van zowel de gebruikers van haar website als de gebruikers van haar diensten. Arivic BV gaat dan ook vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan haar stelt.

Persoonsgegevens
Arivic BV verzamelt slechts bedrijfs- en/of persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig aan haar ter beschikking zijn gesteld.
De informatie kan onder meer bestaan uit een bedrijfsnaam, vooren achternaam en geslacht van de contactpersoon, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en overige gegevens die via correspondentie (ook telefonisch) aan Arivic BV worden verstrekt.

Doeleinden
Om haar werkzaamheden te kunnen verrichten, is het voor Arivic BV noodzakelijk om gericht bedrijfs- en persoonsgegevens te verzamelen en verwerken. Op deze wijze kan zij op de juiste wijze haar diensten aanbieden en leveren. Hieronder wordt o.a. het verzenden van goederen, correspondentie en facturen begrepen. Uiteraard zal Arivic BV bedrijfs- en persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

Bewaartermijn
Arivic BV zal verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Rechten betrokkenen
Degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft – behoudens wettelijke uitzonderingsgronden – het recht om Arivic BV te verzoeken om inzage en rectificatiewissing van de persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking. Tevens komt de betrokkene het recht toe tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft hij of zij het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Arivic BV zal binnen één maand aan ieder van
bovengenoemd verzoek gehoor geven, tenzij dit op grond van de complexiteit niet van haar binnen voornoemde termijn kan worden verlangd. Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming van de betrokkene, dan heeft de betrokkene te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij het desbetreffende toezichthoudende orgaan, te weten in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens uitwisselen met anderen
Arivic BV verstrekt nimmer persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, zij daartoe verplicht is op grond van de wet of zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen.

Cookies
Arivic BV maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Arivic BV gebruikt cookies om instellingen en voorkeuren van de gebruikers te onthouden, zodat onder meer kan worden bijgehouden welke pagina’s worden bezocht en zodoende om een profiel op te bouwen van het online gedrag. De cookies kunnen via de browser worden uitgezet.

Wijziging privacy statement
Arivic BV behoudt zich het recht voor om dit privacy statement te wijzigen.
Mei 2020